Vuokrausehdot

Vuokrausehdot
Veloitusperusteet:
Vuokra peritään kaikilta päiviltä 7pv/viikko. Perusvuokra on ensimmäisen päivän vuokra (24h). Seuraavat päivät laskutetaan 30.:teen vuokrapäivään saakka päivävuokrien mukaan, ellei konetta tilattaessa tai luovutettaessa ilmoiteta vuokra-ajaksi viikonloppua, viikkoa, kuukautta tai sitä pitempää ajanjaksoa, jolloin vuokra-ajan hinnoittelu voidaan huomioida alusta alkaen. Normaalisti kuukausivuokrahinnoitteluun siirrytään ensimmäisen 30 päivän jälkeen. Pesu- ja puhdistusveloitus: Mikäli kone palautetaan likaisena ja vuokralleantaja joutuu pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan asiakasta 20€.
1 Sopijapuolet ja soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä ”vuokralle antaja”) ja vuokralle ottajan (jäljempänä (”vuokralle ottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
2 Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralle antajan varastosta tai jolloin se toimitetaan vuokralle ottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralle antajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on 1 vrk (= perusvuokra). Vuokrakohteissa on erikseen ilmoitettu viikonloppuvuokra, viikkovuokra tai muu vuokra-aika jolloin perusvuokraa ei veloiteta.
3 Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on vuokralle antajan ja vuokralle ottajan sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralle antaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralle ottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralle ottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralle antajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralle antaja saa kyseisen ilmoituksen.
4 Kaluston luovuttaminen
Kalusto luovutetaan vuokralle ottajalle sopimuksen mukaisena vuokralle antajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokralle ottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.
5 Vuokrakaluston käyttö
Vuokralle ottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralle ottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden tai annettujen ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralle ottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralle antajan antamaa suostumusta. Vuokralle ottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä sopimuksessa määritelty, ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.
6 Vuokrauskaluston palautus
Vuokralle ottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto vuokralle antajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Luovutuspaikasta ja palautuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti täyttämällä erillinen vuokrasopimus.
7 Vuokralle ottajan vastuu
Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta arvoon, ja vastuussa vuokralle antajalle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta. Vuokralle antajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralle ottajalta erikseen. Vuokralle ottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten ja -tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.
8 Vuokralle antajan vastuu
Vuokralle antaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralle antaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralle ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
9 Vakuutukset
Vuokrakalusto on vuokralle antajan toimesta vakuutettu. Kalustolla on palo- varkaus- ja kuljetusvakuutukset, ja vuokralle ottaja vastaa vahinkotapauksessa vähintään omavastuuosuudesta (200 €) sekä kulujen korvaamisesta.
10 Sopimusrikkomus
Mikäli vuokralle ottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralle antajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralle ottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralle antajalla on, jos vuokralle ottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralle antajalle syntyneet kustannukset.
11 Ylivoimainen este
Vuokralle antaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralle antaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralle ottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralle antaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralle antaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä vuokralle ottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.
12 Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokralle ottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralle antajan kirjallista suostumusta.
13 Riitaisuudet
Vuokralle ottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralle antajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns. välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralle ottajan ollessa yksityishenkilö riidat ratkaistaan kuluttajavalituslautakunnassa tai vuokralle ottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli vuokralle ottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko. Jos vuokralle ottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokranmaksamisesta.
Vuokralle antajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen Nro 3/26.1.1998 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa rekisteröidä erilliselle sulkulistalle sekä ilmoittaa muille Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoille seuraavat tiedot: vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde, tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina vaihtoehtoina: a) vuokrauksen kohdetta ei palautettu, b) vuokra kokonaan maksamatta, c) loppuvuokra maksamatta, d) vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä vuokrauksesta